Regulaminy

Regulamin Hotelowy

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin Jantar*** Hotel SPA & Wellness określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji oraz zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując rezerwacji Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Przestrzeganie Regulaminu dotyczy wszystkich Gości przebywających na terenie Jantar*** Hotel SPA & Wellness.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Hotelu, w każdym pokoju, a także na stronie internetowej Hotelu: www.jantar-ustka.pl

§2 DOBA HOTELOWA

1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.

2. Prośbę przedłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego Regulaminu.

3. Przebywanie Gościa w pokoju po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu i podlega opłacie za dodatkową dobę według aktualnego cennika.

§3 MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu). W przypadku odmowy okazania w/w dokumentu, Hotel ma prawo odmówić wykonania usługi.

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 9:00 do godziny 22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju Gościa, według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.

4. Hotel może nie wyrazić zgody na przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody lub niewłaściwego zachowania na mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, Pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.

§4 USŁUGI

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2. Recepcja jest czynna całą dobę.

3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku oraz profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu; bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu; sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie pieniędzy, dokumentów oraz przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu, przechowanie bagażu Gościa, zamawianie taksówki. 5. Hotel wykonuje usługi pralnicze wg aktualnego cennika. W celu zlecenia usługi prosimy o kontakt z recepcją. 6. W celu zamówienia dodatkowej poduszki, koca, kołdry prosimy o kontakt z recepcją.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice / opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości prosimy o niezwłoczny kontakt z recepcją.

3. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

4. W Hotelu – wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne, pokoje, balkony – obowiązuje całkowity zakaz palenia, poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Przy nieprzestrzeganiu tej zasady Hotel obciąży Gościa kwotą w wysokości 500 PLN – każdorazowo. W/w kwota zostanie doliczona do rachunku Gościa.

5. W związku z zainstalowanym w Hotelu systemem PPOŻ, Gość zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Drogi ewakuacyjne znajdują się w biurku w każdym pokoju.

6. W przypadku uruchomienia przez Gościa czujnika alarmu przeciwpożarowego wskutek palenia tytoniu na terenie hotelu lub nieuzasadnionego uruchomienia alarmu przeciwpożarowego poprzez zbicie szybki alarmowej systemu p.poż., Hotel naliczy opłatę w wysokości 500 PLN. W przypadku gdy na skutek uruchomienia przez Gościa w/w systemu sygnalizacji p.poż. nastąpi przyjazd Jednostki Straży Pożarnej Gość pokrywa wszystkie koszty akcji z tym związanej, w tym mandat wystawiany przez Dowódcę Jednostki Straży Pożarnej przybyłej do Hotelu na skutek czynności sprowokowanych przez Gościa.

7. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.

8. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

9. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

10. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

11. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za kradzieże mienia będące własnością Hotelu tj. ręczniki, szlafroki oraz uszkodzenia wyposażenia pokoju.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sejfie, który znajduje się w pokoju.

3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.

4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

5. Hotel posiada parking monitorowany niestrzeżony. Parking jest płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem.

6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

7. Korzystanie ze strefy Wellness jest bezpłatne dla Gości hotelowych. W razie wystąpienia awarii cena pobytu nie ulega zmianie.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego, mogą zostać odesłane na wskazany przez Gościa adres, na jego koszt, tylko na prośbę Gościa, po uprzednim zgłoszeniu przez Gościa.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu.

3. Artykuły spożywcze oraz leki nie będą przechowywane.

§8 CISZA NOCNA

1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja, po czym zostają one przekazane Kierownikowi Hotelu.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od daty zgłoszenia.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

2. Hotel prowadzi sprzątanie bieżące pokoi, które odbywa się codziennie poza niedzielami i dniami świątecznymi. W pokojach znajdują się zawieszki, które ułatwiają Służbie Pięter pracę.

3. W trosce o ekologię Hotel wprowadza następujące rozwiązanie: ręczniki pozostawione na podłodze oznaczają wymianę na nowe, a pozostawione na wieszakach ponowne użycie.

4. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za dodatkowe sprzątanie związane z nietypowymi zabrudzeniami np. zabrudzeniami spowodowanymi zaburzeniami gastrologicznymi. Ustalona kwota zostanie doliczona do rachunku Gościa.

5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

6. Gościom nie wolno dokonywać zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu.

7. Na posiłkach obowiązuje strój formalny.

8. Hotel ma prawo zażądać od Gościa uregulowania rachunku za pobyt wcześniej niż przy wyjeździe. Rozmowy telefoniczne pomiędzy pokojami oraz innymi telefonami wewnętrznymi są bezpłatne. Opłaty za połączenie krajowe wychodzące naliczane są w wysokości 0,50 / 1 impuls.

9. Klucze do pokoi wydawane są w ilości 1 egzemplarz na pokój. Zalecane jest pozostawianie klucza w recepcji Hotelu. Zgubienie klucza wiąże się z obciążeniem Gościa opłatą naliczoną zgodnie z aktualnym cennikiem. Kwota ta zostanie doliczona do rachunku Gościa. Karty magnetyczne od pokoi wydawane są w ilości minimum 1 sztuka na pokój. Zgubienie karty magnetycznej wiąże się z obciążeniem Gościa opłatą naliczoną zgodnie z aktualnym cennikiem. Kwota ta zostanie doliczona do rachunku Gościa.

10. Korzystanie ze Strefy Wellness: basen, brodzik, jacuzzi oraz sauny pod wpływem alkoholu jest surowo zabronione.

11. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu Jantar regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji. Depozyt znajduje się w recepcji hotelowej.

12. Regulamin pobytu zwierząt, Regulamin korzystania ze strefy Wellness, Regulamin korzystania z sali zabaw, Regulamin animacji, dostępne są w Recepcji Hotelu oraz na stronie www.hotel-jantar.ustka.pl

Z góry dziękujemy za przestrzeganie regulaminu hotelu. Dyrekcja Hotelu Jantar*** Wellness & Spa

Regulamin pobytu zwierząt

Obecność zwierząt należy zgłosić na etapie dokonywania rezerwacji pobytu.

Właściciel zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu:

1. Pobyt zwierzęcia w hotelu jest płatny wg obowiązującego cennika.

2. Pobyt zwierząt na terenie hotelu wymaga akceptacji Dyrekcji Hotelu, która odbywa się na etapie dokonywania rezerwacji pobytu.

3. Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o podanie gatunku /rasy zwierzęcia. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, których gatunki /rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne.

4. Do Hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (bezwzględnie wymagane jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie). Prosimy o zabranie książeczki oraz przedłożenie jej w recepcji przy meldowaniu.

5. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji. Właściciel zwierzęcia oświadcza że zwierzę/ta są zdrowe i nie stanowią zagrożenia dla innych osób i zwierząt.

6. Zwierzęta powinny przebywać w pokojach. Poza pokojami zwierzęta muszą być wyprowadzane pod opieką właściciela, na smyczy i w kagańcu.

7. Właściciele zobowiązani są posiadać własne posłanie dla zwierzęcia.

8. Zabrania się wykorzystywania hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierząt na łóżku i sofach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju.

9. Jeżeli pościel, materac, wykładzina lub inne elementy wyposażenia pokoju, w którym przebywa zwierzę, będą przez nie zabrudzone (sierść, błoto) lub uszkodzone, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód według wyceny określonej przez Dyrekcję Hotelu.

10. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia hotelowego i prywatnego innych Gości z winy zwierzęcia.

11. W przypadku pozostawienia zwierzęcia samego w pokoju, prosimy o pozostawienie informacji na recepcji.

12. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie pokoi, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju.

13. W przypadku stwierdzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych Gości, Dyrekcja Hotelu bezzwłocznie podejmie kontakt z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, hotel zastrzega sobie prawo wejścia personelu do pokoju Gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i odstawienia zwierzęcia do najbliższego schroniska dla zwierząt. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych działań pokrywa właściciel zwierzęcia.

14. Właściciele zwierzęcia są odpowiedzialni za zastosowanie się do regulaminu hotelowego dotyczącego zachowania ciszy nocnej w hotelu i niezakłócania spokoju innym Gościom.

15. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych, SPA oraz na teren wewnętrznego i zewnętrznego placu zabaw dla dzieci. 

16. Właściciele psów muszą natychmiast sprzątać nieczystości pozostawione przez psy w otoczeniu hotelu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika hotelu. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w hotelu Jantar i akceptuje jego zapisy.

Scroll to Top